Start wychowanie fizyczne Nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego
Nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor Naczelny   
czwartek, 01 września 2011 20:28

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE

II etap edukacyjny: klasy IV?VI
Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym
i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia:
1) udział w aktywności ruchowej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek
i sport;
2) stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej;
3) poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz
praktykowanie zachowań prozdrowotnych.
1. Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego. Uczeń:
1) wykonuje bez zatrzymania marszowo-biegowy test Coopera;
2) wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzymałość
tlenową, siłę mięśni posturalnych i gibkość dolnego odcinka kręgosłupa
oraz z pomocą nauczyciela interpretuje uzyskane wyniki;
3) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela
interpretuje ich wyniki;
4) ocenia własną postawę ciała.
2. Trening zdrowotny. Uczeń:
1) mierzy tętno w spoczynku i po wysiłku;
2) wymienia zasady i metody hartowania organizmu;
3) demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności
motoryczne oraz ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy
ciała;
4) wykonuje próbę wielobojową składającą się z biegu, skoku i rzutu;
5) wykonuje przewrót w przód z marszu oraz przewrót w tył;
6) wykonuje prosty układ gimnastyczny.
3. Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń:
1) organizuje w gronie rówieśników zabawę, grę ruchową, rekreacyjną,
stosując prze pisy w formie uproszczonej;
2) stosuje w grze: kozłowanie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu,
prowadzenie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podanie piłki
oburącz i jednorącz, rzut piłki do kosza, rzut i strzał piłki do bramki,
odbicie piłki oburącz sposobem górnym;
3) omawia zasady aktywnego wypoczynku.
4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń:
1) omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;
2) korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych;
3) stosuje zasady samoasekuracji;
4) omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach;
5) omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem;
6) dobiera strój i obuwie sportowe do ćwiczeń w zależności od miejsca
zajęć oraz wa run ków atmosferycznych.
5. Sport. Uczeń:
1) wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji
sportowej;
2) uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika,
stosując zasady ?czystej gry?: szacunku dla rywala, respektowania
przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, podziękowania
za wspólną grę;
3) wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania.
6. Taniec. Uczeń:
1) wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki;
2) wyjaśnia, jak należy zachować się na zabawie tanecznej, w dyskotece
ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI
Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne.
Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów
i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego
życia. Pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów.
Wymagania szczegółowe odnoszą się do zajęć prowadzonych w systemie
klasowo-lekcyjnym w ramach następujących bloków tematycznych:
1) diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego;
2) trening zdrowotny;
3) sporty całego życia i wypoczynek;
4) bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista;
5) sport;
6) taniec.

Szkoła, uwzględniając te wymagania, powinna rozwijać własną ofertę programową
w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego, w tym zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych. W realizacji zajęć należy odwoływać się do wiedzy
dotyczącej biologii człowieka, zapobiegania chorobom oraz umiejętności
psychospołecznych, uzyskanych w nauce innych przed miotów.

Szkoła zapewnia warunki realizacji określonych w podstawie programowej
wymagań szczegółowych, które należy traktować jako wskaźniki rozwoju
dyspozycji osobowych niezbędnych do:
1) uczestniczenia w kulturze fizycznej w okresie nauki szkolnej, a także po
jej zakończeniu;
2) inicjowania i współorganizowania aktywności fizycznej;
3) dokonywania wyboru całożyciowych form aktywności fizycznej;
4) kształtowania prozdrowotnego stylu życia oraz dbałości o zdrowie.

Zajęcia wychowania fizycznego powinny być prowadzone w sali sportowej,
w specjalnie przy gotowanym pomieszczeniu zastępczym bądź na boisku
szkolnym. Szczególnie zalecane są zajęcia ruchowe na zewnątrz budynku
szkolnego, w środowisku naturalnym. Szkoła powinna także zapewnić urządzenia
i sprzęt sportowy niezbędny do zdobycia przez uczniów umiejętności
i wiadomości oraz rozwinięcia sprawności określonych w podstawie programowe.

?Zajęcia wychowania fizycznego powinny być prowadzone w sali sportowej,
w specjalnie przy gotowanym pomieszczeniu zastępczym bądź na boisku
szkolnym?

Prowadziłem lekcję wychowania fizycznego w różnych placówkach, zarówno na dużej sali gimnastycznej jak i w pomieszczeniach o powierzchni 20 m2, przy frekwencji 17-18 uczniów. Większość szkół nie ma odpowiednich warunków bazowych.

?Szczególnie zalecane są zajęcia ruchowe na zewnątrz budynku
szkolnego, w środowisku naturalnym."

WYCHOWANIE FIZYCZNE

III etap edukacyjny

Cele kształcenia ? wymagania ogólne

Dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne

oraz zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem, w szczególności:

1) umiejętność oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu rozwoju fizycznego w

okresie dojrzewania;

2) gotowość do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej

oraz ich organizacji;

192

3) zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem;

4) umiejętności osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu.

Treści nauczania ? wymagania szczegółowe

1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. Uczeń:

1) wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób do oceny wytrzymałości, siły i

gibkości;

2) ocenia poziom własnej aktywności fizycznej;

3) wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie

dojrzewania płciowego;

4) wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się

i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni.

2. Trening zdrowotny. Uczeń:

1) omawia zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku fizycznego;

2) wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie;

3) omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej

w kolejnych okresach Życia człowieka;

4) przeprowadza rozgrzewkę;

5) opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności

motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych

i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające

utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;

6) opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem,

wysiłkiem umysłowym a fizycznym;

7) planuje i wykonuje prosty układ gimnastyczny;

8) wybiera i pokonuje trasę crossu.

3. Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń:

1) stosuje w grze: odbicie piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend

i bekhend, zwody;

2) ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie;

3) wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można

wykorzystać do aktywności fizycznej.

4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń:

1) wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie

zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im;

2) wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu;

193

3) demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o różnej

wielkości i różnym ciężarze;

4) wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie

w okresie dojrzewania.

5. Sport. Uczeń:

1) planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i ?każdy

z każdym?;

2) pełni rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w ramach szkolnych

zawodów sportowych;

3) wyjaśnia, co symbolizują flaga i znicz olimpijski;

4) stosuje zasady ?czystej gry?: niewykorzystywanie przewagi losowej, umiejętność

właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki.

6. Taniec. Uczeń opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ

tańca.

7. Edukacja zdrowotna. Uczeń:

1) wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie

i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które może mieć

wpływ;

2) wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym

polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia;

3) identyfikuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju oraz ma

świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować;

4) omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami;

5) omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób

konstruktywny;

6) omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami

oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci;

7) wyjaśnia, w jaki sposób może dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie

społeczne;

8) wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne, i podaje jego przykłady;

9) omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu,

nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych;

wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do

używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych.

Poprawiony: poniedziałek, 21 października 2013 18:48
 
Copyright © 2016 Portal Sportowy Zespołu Szkół w Pietrzykowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.